Settefiskanlegg fra klekking til smolt

Settefiskanlegg
Grunnlaget for fortjeneste i produksjonen legges i settefiskanlegget. Alt fra klekking til ferdig smotifisert settefisk skjer jo her. I settefiskanlegget legges grunnlaget for en frisk fisk, som ikke skal påvirkes av sykdom. Et infisert anlegg være seg IPN, furunkulose, eller annen sykdom vil påvirke fisken, antakelig i hele dens livssyklus. Sikre skiller mellom aldersgrupper og trygge hygieniske rutiner er derfor en forutsetning for en frisk fisk.

God hygiene starter ved inngangen til anlegget.
Første hygiene barriere starter her, det være seg fysisk eller tankemessig.
De fleste har skobytte, men kanskje bør barrieren være av litt større karakter.

Daglig hygiene
Tenk hender, de er hos oss mennesker den største smittekilden.
Støvler i de enkelte avdelinger skal vaskes og desinfiseres jevnlig, kanskje daglig. Etter vask og rengjøring av kar skal støvlene alltid, vaskes og desinfiseres før en forlater område.

Ren – uren sone skal overholdes!

Hva skal vi bekjempe
I settefiskanlegg er infeksiøs pankreasnekrose-virus (IPNV) kanskje den sykdom som koster mest penger. Allerede i 1958 greide en å isolere en cellekultur av viruset, og var dermed det første fiskepatogene viruset som ble isolert.

Vi er i dag ganske sikre på at blandes fisk fra flere settefiskanlegg i samme oppdrettsanlegg er det økende sannsynlighet for at en kan få utbrudd av IPN innen 3 måneder etter utsett. Styrken på utbruddet kan variere, men det vi vet er at alle individer bruker energi for å kvitte seg med, eller å innaktivere symptomene på viruset, noe som igjen koster økt forforbruk og/eller dårlig tilvekst.

Alle fiskepatogene sykdommer koster penger, både med forhøyet dødelighet og økt forforbruk, vær derfor nøye med rengjøring.Ta med jevne mellomrom prøver av anlegget på de steder der en med erfaring vet at biofilm opparbeides.

Forslag til rengjøringsprosess
Vann /transportrør

Alt vann i settefiskanlegg transporteres i rør med store dimensjoner og relativt stor hastighet. En hastighet som gir en følelse av at her kan ingen ting sette seg fast, verken virus, bakterier, sopp, alger eller protosoer av noe slag.
Dette er ikke tilfelle.
Hastigheten i vannrør er naturlig stor i midten av røret, men langs ytterkantene vil hastigheten avta og er svært liten, og det er en av grunnene til at en får oppbygning av BIOFILM.

Hva er BIOFILM
En masse bestående av både virus, bakterier, sopp, alger, protozoer m.v.
Som eksempel for å forklare: Plakk på tenner er biofilm.
Oppformerer seg under gunstige forhold svært fort og kan når den har stått en tid være svært vanskelig å fjerne. I settefiskanlegg vil den være i alle rør som transporterer biologisk masse. Det vil si over alt i anlegget i større eller mindre grad. Biofilmen kan inneholde både skadelige og ikke skadelige agens.

Fjerning av biofilm som har bygg seg opp over tid i rør.
Er det lenge siden rørene i anlegget har vært rengjort kan det hvis det er mye avleiringer være fornuftig å benyttes spesialfirmaer på høytrykksspyling. Vær oppmerksom på at store trykk kan lage riper i plastrør som spyles, og at disse riper er gode inngangsplass for oppbygging av biofilm i neste omgang. Forsiktighet er alltid viktig.
Høytrykkspyling vil fjerne løsmasse, men bakterier og virus vil være tilbake.
Sirkulering av klorholdig vaskemiddel vil løse opp proteiner og eggehvitestoffer, men vil ha liten innvirkning på biofilm som har satt seg fast med en armering rundt.
Beste og sikreste er å fylle ledningene med 2 % oppløsning VIREX AQUA som får stå og etse seg gjennom biofilmen, løse denne opp og drepe det som er av virus, bakterier, sopp og alger. VIREX AQUA skal stå i rørene minimum 10 timer, helst 24 timer. Vær oppmerksom på at dette kan påvirke messing og kopper.
Skyll deretter godt. Ta noen prøver av vannet for å se hvor mye slam som kommer ut. Løser dette opp mye slam som spyles ut, bør prosessen gjentas, for å være sikker på at alt er grundig desinfiser.
NB: Husk vannet må ha mulighet for ekspansjon, for når ETSEPROSESSEN starter utvikles gass. Er det gjennomsiktige stigerør kan en se gassbobler vannet.! Husk kobber og messing påvirkes av syre!

Vask /desinfeksjon av kar og rister fra klekkeavdeling
klekkeavdelingLegg klekkebakker og rister i en 2 % oppløsning ikke skummende såpe, bruk CLEARZYM CIP. La bakker og rister ligge i minimum 20 minutter, lenge nok til at møkk slipper lett når en spyler av. Bruk høytrykksvasker og kort lanse, 10 cm og en dyse som gir passe med vann. Bruk en lanse med 2 dyser og stilbart trykk. Renvaskede bakker og ristes legges i en 2 % VIREX AQUA oppløsning i 10 -24 timer. Ta de deretter opp skyll godt av og lagre de i ren sone, (som er opprettet før sanneringen startet). Før ny bruk skyll med rent vann.

Rørsystem i klekkeavdeling
Etter endt klekkeperiode og startavdeling er tømt, bør det på samme måte, som med rør ute i anlegget fylles med en 2 % ferdigblandet desinfeksjonsoppløsning med VIREX AQUA. Denne skal virke i 24 timer for deretter å skylles godt ut. Er det mye slam som kommer ut, må en vurdere om prosessen skal gjentas.
Til gulv og andre områder i klekkeavdelig som skal desinfiseres: Bruk VIREX AQUA – den skader ikke betongen og kan tørke på desinfiserte flater.

Vask av oppdrettskar
Så snart fisken er flyttet eller levert skal karene vaskes og desinfiseres. Karene skal rengjøres både innvendig og utvendig.
Er det ikke mulig å gjøre jobben umiddelbart, sprøyt en 2 % oppløsning med VIREX AQUA på vegger og bunn. Det vil drepe sopp og alger slik at de ikke setter seg fast til underlaget og skaper en vanskeligere vaskejobb.
HUSK: Tom periode etter at karene er rengjort og desinfisert er hygienemessig svært bra.

Videre vask oppdrettskar
Vask_av_karLegg såpe ULTRAFOAM eller CLEARZYM LT på tørre flater. Da henger den bedre, og såpa får mulighet til å trenge gjennom møkka og inn til overflaten på karet.
Legg såpe på nedenfra og oppover, i passe røfter. Men såpe må ikke tørke!
Skal virke til bobler begynner å sprekke, 15 til 60 minutter.
ULTRAFAOM har svært gode skumegenskaper og henger bedre og lengre.
Den gir fantastisk god innvirkningstid, 30 til 60 minutter, og dermed raskere og bedre vasking.
Vask deretter på samme måte som pålegging, nedenfra og oppover i passe røfter. Brukes det varmt vann er 25 til 40°C den beste temperatur.

Desinfisering av kar
Et godt desinfeksjonsmiddel til bruk på flater skal ha skumegenskaper, slik at en kan se at alle flater er godt dekket! VIKTIG! VIREX AQUA bør være hovedmiddel i et hvert settefiskanlegg (se opplysning om VIREX AQUA) VIREX AQUA har svært gode skumegenskaper og er følgelig lett å se hvor det er lagt på.

Desinfeksjonsmidler legges på og vaskes av på samme måte som under vaskeprosessen av karene, og skal virke i > 30 minutter. En god rutine er å la VIREX AQUA være på, og bare skylle av før karene tas i bruk igjen.

Slanger og utstyr for transport av fisk.
Enhver forandring i det vanlige gir stress.
Alt av utstyr være seg slanger hover, kar og alt annet skal rengjøres og desinfiseres etter hver bruk.

Vaksinasjonsrom
vaksinasjonsromSammen med klekkerom er vaksinasjonsrommet det rom som må ha de høyeste og strengeste rutiner for hygiene.
Etter endt daglig bruk, sørg for at rom, bord og utstyr er godt Rengjort.
Etter vask skal alt desinfiser med en 1,5 % VIREX AQUA.
Slanger for transport av fisk skylles først godt igjennom med rent vann, for deretter å desinfiseres med VIREX AQUA 1 %
Desinfeksjonsoppløsningen skal virke i 30 minutter, for deretter å skyll godt av/ut.

GENERELT

Håndhygiene
Ved all håndtering av kjemikalier bruk godkjente hansker.

Fotbad
fotbadMå skiftes minimum 3 ganger per uke.
Med mye tråkk av støvler, oftere.
Bedre enn fotbad er støvelskifte mellom avdelinger.

Desinfeksjonsmidler
Desinfeksjon skal fjerne tilnærmet det resterende etter en god vask.
Desinfeksjon er en billig forsikring for å beskytte mot skadelige virus og bakterier.
Bruk alltid godkjent midler som er testet i Norge under norske forhold.
Desinfeksjonsmidler skal kunne dokumentere effekt ved vanntemperatur + 4 grader i både hardt vann og salt vann.
Vanlig testmetode internasjonalt er ved 20 grader og med hardt vann. (detter er ikke relevant temperatur i havbruksnæring og gir derfor ikke en god nok indikasjon på effekt ved lave temperaturer)

Hydrogenperoksid og peroksideddiksyre blandinger brukes i rørsystemer og også som flatedesinfeksjon. 1 % desinfiserer, 2% etser bort biofilm og desinfiserer. Til bruk i rør bland ønsket mengde i eksempelvis en 1000 l IBC container, for deretter å tømme ned i røret.
Selv ved CIP sirkulering har det vist seg at kjemikaler har vansker med å fordele seg hvis de ikke er forblandet, eller kan legges på i en jevn vannstrøm.

Tilnærmet nøytralt desinfeksjonsmidler som kan brukes på alle flater er VIREX AQUA.
Se eget oppsett for VIREX AQUA.
For overflatedesinfeksjon må desinfeksjonsmidlet ha skumegenskaper (en må se hvor det er lagt på)

HMS
Tøm aldri skvetter av kjemikalier på Colaflasker, eller annen emballasje som en kan ta feil av.
Lagre produkter på et frostsikkert og ventilert rom
Ha øyeskyllingsvæske i nærheten under arbeid med kjemikalier, eller aller helst i et belte om livet.
Bruk alltid egnede hansker.
Bruk egnet kjeledress som er lett å bevege seg i og har hette.
Bruk maske med filter A2 P3 eller kombinasjonsfilter med høyere klasse
Halvmaske og ansiktskjerm kan være mer praktisk en helmaske.
Hver person skal ha egen maske som legges i egen eske med navn på (person hygiene).

Høytryksvakeren
vaskerTil vask av kar bør den gi vannmengde > 18 l/ minutt.
Den skal ha injektor som er lett å stille på tilnærmet riktig prosentsats
Bør ha vaskelanse med 2 dyser som er lette å stille trykk opp og ned.
Skal ha flatdyse 15 eller 25 grader.
Det skal brukes skumlanse for pålegging av både såpe og desinfeksjon.
Bruk pistol m/hurtigkopling type KEW/ALTO
Slanger inn på vann og høytrykksslange skal ha hurtigkopling.
Vannslange inn på vaskeren holder normalt med ¾” og Gardeniakopling.
Trykkslange må ha hurtigkopling som er egnet

Lykke til