AGRONOR er spesialister på vask og desinfeksjon til landbruk, havbruk, gartneri og næringsmiddelindustri.
Vi er et lite firma bestående av daglig leder og fagansvarlig. Heller Gård er utgangspunktet vårt, noe som blant annet gjør oss kostnadseffektive på lagerhold og håndtering av varer. Vi kjenner arbeidsdagen til den som utfører jobben gjennom egne praktiske erfaringer i mer en 30 år.

Dokumentasjon er viktig i vår jobb, da virus og bakterier er skjulte fiender, de synes ikke, men kan gjøre stor skade både sykdomsmessig og økonomisk for de som rammes. Agronor med sin lange praksiserfaring vil være et godt valg når det skal settes opp rutiner for god hygiene.
Våre samarbeidspartnere i Europa er blant de beste på produkter, kompetanse og dokumentasjon.
Vi ønsker deg velkommen til å ta en titt på våre hjemmesider og se om produkter som anbefalt kan falle inn i nettopp din bedrifts krav til god hygiene for både mennesker, dyr, fjørfe, fisk, grønnsaker, blomster og maskiner.

Historikk:

Firmaet AGRONOR AS ble i 1994 forespurt om de kunne være forhandler for spesialdesinfeksjonsmidler produsert av det tyske firmaet Menno Chemie, spesielt med tanke på fjørfenæringen. Aktivitetsområdet omfatter i dag hele husdyrbruks- og gartneriområdet, og produktomfanget er utvidet med flere desinfeksjonsmidler. Ett av disse midlene er offentlig godkjent for bruk i akvakulturanlegg m.v. Da en desinfeksjon uten foregående rengjøring er meningsløst, inngår også utvalgte vaskemidler i varespekteret.

perPersonell:

Per Heller: Daglig leder med bl.a. ansvar for innkjøp, logistikk, økonomi, teknikk. Bakgrunnen er bonde, slaktekyllingoppdretter, landbruks-/gartnerutdannet og diplomøkonom. Lang erfaring i forbindelse med godkjennelse og bruk av desinfeksjonsmidler.

Marit Heller: Samfunnsøkonom med doktorgrad i miljøøkonomi. Har jobbet i Fiskeri- og kystdepartementet med både havbruk og fiskeri, og i Forskningsrådet med marine økosystemer, bioøkonomi, fôr-utvikling til husdyr og fisk, klima og miljø. Fagansvarlig og tar seg av dokumentasjon, oversettelser, myndighetskrav og annet opplysningsmateriell.

HMS (Helse-miljø-sikkerhet):

HMS-datablader foreligger for alle de produkter som markedsføres av AGRONOR AS. Vi legger spesiell vekt på å ha desinfeksjons- og rengjøringsmidler som skal være trygge for brukerne, skånsomme for miljø og samtidig tilfredsstille myndighetskravene som stilles til enhver tid.

Spesielle dokumentasjoner:

Ved siden av den standardiserte dokumentasjonen som slike midler må forevise har våre to viktigste desinfeksjonsmidler blitt testet i Norge i henhold til forskrift om “Rengjøring og desinfeksjon av akvakulturanlegg m.v”. ARONOR AS markedsfører dermed 2 av 7 godkjente midler til bruk innen akvakultur.
Spesialmidler mot koksidier og andre parasittstadier utenfor vertsdyret er også godt dokumentert utover det vanlige.

Fremtiden:

Fjørfenæringen er vår basis!

Fisk er vårt nåværende tyngdepunkt!

Svineproduksjonen er i endring mot mer spesialiserte driftsformer, med de hygieniske endringer dette kan medføre!

Vi har et komplett rengjørings- og desinfeksjonsprogram for melkeproduksjon.

I moderne matproduksjon, med et krav mot “økologisk” og “naturlig” dyrehold, vil parasittære sykdommer øke i betydning. Vi er derfor oppmerksomme på midler som gir en reduksjon av det parasittære smittepresset fra dyras omgivelser.