Vaske og desinfiseringsplan i grisehus både ved sanering og som hovedrengjøring.

Vi vil foreslå følgende plan for å være så sikker som mulig på at alt av skadelige bakterier fjernes.
Bakterien Brachyspira som er årsak til dysenteri ikke vanskelig å drepe, men kan overleve selv med små mengder organisk materiale tilstede.
Bakterien Samonelle er heller ikke vanskelig å drepe, men kan som Braktospira overleve svært lenge også i tørt støv.

  • Våtforingsanlegg
  • Vannsystem
  • Vask og desinfeksjon av hus og utstyr.

Skal det gjøres utbedringer vil vi foreslå at huset vaskes etter denne plan, før utbedringer gjøres. Dette for å hindre at det dras møkk med skadelig bakterier fra et sted til et annet.

Fluer/larver og ikke minst mus og rotter bekjempes så raskt som mulig, så vi også her kan påvirke mulige aktive smittekilder.
Vask og desinfeksjon av hus og utstyr

Arbeidet utføres i fire faser:

  1. Bløtlegging og grovvask
  2. Hovedvask
  3. Desinfeksjon
  4. Opptørking
  5. Andre desinfeksjonsoppgaver

Den forutgående rengjøring før desinfeksjonen er av avgjørende betydning.

Avføringsrester inneholder store mengder mikroorganismer, fett- og proteinstoffer som nedsetter og/eller bruker opp desinfeksjonsmidlet før det rekker frem til den organisme som skal drepes

 

Fase 1: Bløtlegging og grovvask

skumleggingStart med bløtlegging og grovvask, det vil si at all synlig skitt vaskes bort. Ved grovvasken kan det brukes varmt vann, maks. 25 ºC, da dette løsner  skitten litt lettere. For å få møkka til å løsne enda litt lettere vil vi foreslå å tilsette 1 % klorvaskemiddel DEPTAL MCL. Dette vil lette bløte prosessen og møkka vil skli lettere av.

Til bløtlegging bruk skumlanse og tilsett vaskemidlet gjennom høytrykksvaskeren. Skumlanse gir stor vanngjennomstrømning.
Vi vil anbefale som den mest effektive vaskemåte å bløtlegge og grovvaske fast innredning, utstyr og gulvet først. Da sipper en å vasse rundt i mye møkkete vann når en starter på tak og vegger og fuktigheten i rommet letter bløting av tak og vegger.

Vaske også taket, eller der takhøyden er for stor; bløtlegg og vask vegger så langt opp som det er mulig.
Start med bløting/påleggeing nederst og gå oppover røftevis. Vask fra høyre mot venstre.
Det mest skånsomme for gulv og treverk er å bruke flatdyse, da turbodyse slår møkka av og kan lage groper i betongen, og fliser i treverk, som kan gjøre at vaskeprosessen blir tyngre neste gang.

 

Fase 2: Hovedvask

Når all synlig møkk er fjernet, skummlegg aller flater og utstyr med FOAM B25 i 2 til 3 % (bruk 0, 4 – 0,7 l bruksløsning per m2). Såpen legges ut med skumlanse med lavt trykk (35 – 40 bar) på alle flater. Vær særlig grundig og oppmerksom ved vask av fôrsystemer:

 

Fôrkasser, fôrrør, vannrør, drikkekopper, fôrsiloer – husk også innblåsningsrør og støvposer, vekter, vogner, ventilasjonsrør, veggventiler, sprekker, revner, langs de elektriske installasjonene og vanskelig tilgjengelige kroker. Tenk også på skillevegger / rør (hule rør i disse), under skilleveggene og andre typer hulrom eller utilgjengelige kroker. Etter innvirkningstiden ( FOAM B25 kan sitte på i opptil 60 minutter), vaskes såpen av med ”lavt” trykk 50 til 100 bar. Det er viktig, at såpen ikke tørker inn, før den skylles av.

”Husk det er vann som vasker” .

En kaldtvannsvasker med 18 – 20 liter i minuttet er bedre en varmt vann og 10 –12 liter i minuttet

I prinsippet skal alt inventar og alle materialer i dyrerommet vaskes. Spalte gulvelementene vendes og vaskes. Hvis de ikke kan vendes, vaskes de meget grundig på minimum 3 sider.

Alle løse deler legges i bløt i f.eks. en palletank, som fylles med vann og 3 ltr. DEPTAL MCL eller FOAM B-25 pr. 100 l vann. Oppløsningen skiftes etter behov.

Det er viktig, at palletankene ikke tømmes for såpeoppløsning på samme sted, som senere skal desinfiseres pga. risiko for overslep av bakterier etc..

Steng av mellom de enkelte avdelinger når rengjøring og desinfeksjon er gjennomført, så det ikke er overslep til de rommene, som er ferdigbehandlet!

Etter endt rengjøring, kasseres alle gamle redskaper, skuldermatter, gamle støvler, hansker etc. På den måte minimeres opplagte smittekilder.

Gjødselkanaler tømmes og vaskes med samme grundighet. Der, hvor det ikke er mulig, bløtes møkkrester med en oppløsning av 3-4 ltr. DEPTAL MCL pr. 100 liter. Gyllekanaler fyldes eventuelt med en oppløsning som denne, så alle belegg er dekket. Pass på, at kanalene ikke renner over, så der igjen kan komme bakterier opp på de rengjorte flatene.

NB: med rent forstår vi – at det ikke er igjen noe synlig skitt.

Skal der tas rengjøringsprøver etter desinfeksjonen, bør disse tas av ansvarlig veterinær eller Agronor AS

Fase 3: Desinfeksjon med HYPRED FORCE 7

Bruk alltid anbefalt verneutstyr – maske og hansker.

Det bør desinfiseres straks vanndammene har tørket opp etter rengjøringen, det vil i de fleste tilfelle si neste dag. Ved pålegging som skum er det lett å se hvor desinfeksjonsmidlet er lagt på og innvirkningstiden forlenges.

Alle flater og alt inventar desinfiseres så lang opp det er arbeidsmessig mulig. Ved trematerialer i taket anbefales at disse også flatedesinfiseres. Anvend en 1 % oppløsning av HYPRED FORCE 7  med bruk av skumlanse.

Alle løse gjenstander kan legges i bløt i en 1% HYPRED FORCE 7 – oppløsning. La dem ligge i bløt i min. >30 minutter.

Etter 1. desinfeksjon utbedres og repareres sprekker, veggskader, utstyr m.m.

Fluer og insekter bekjempes igjen før de nye dyrene settes inn.

Anvend HYPRED FORCE 7 i henhold til mengdene angitt i skjemaet.

Se etikett eller eget ark om HYPRED FORCE 7 for mengder.

Fase 4: Opptørking

Etter desinfeksjonen, la rommet / huset stå i minimum 12 timer, før varme og ventilasjon startes.

Deretter tørkes huset ut så godt som mulig og så lenge som mulig.

 

Andre desinfeksjonsoppgaver

Vannsystemet:

Det bør være en mulighet for å sette DOSATRON injektor på innkommende vannledning.
Deretter brukes nedenstående metode/mengde.

Når huset er tomt bruk DEPTIL BA 5 i 2,0%. Still DOSATRON på 2 % åpne opp i enden av vannrekka kjør inn til du kjenner det kommer/lukter syre slik at DEPTIL PA 5 er kommet helt frem. Skru igjen og la virke i rørene i 5-6 timer hvoretter oppløsningen skylles ut med etterskylling med rent vann (dyr må ikke drikke oppløsningen). Rensning av vannsystemet foretas helst før vask.

Vær oppmerksom på at ventilene/niplene sannsynligvis kan være tilstoppet med organisk materiale hvis det er lenge siden forrige rengjøring. De skal derfor kontrolleres manuelt, før dyr kommer inn i huset, slik at alle ventiler virker fra dag 1.

For-binger, for-siloer:

rotterRengjøres på best mulig vis med kost – støvsuging og trykkluft i innendørs siloer. Fjern mest mulig av gamle fôrrester etc. Er det midd eller insekter i forsiloer kan en behandling med silisiumoksyd (SIO2) være aktuelt.

Husk en grundig bekjempelse av mus og rotter i dette området.

Våtforingsanlegg:

Husk også på å rengjøre og desinfisere våtforanlegg ved saneringen, da innholdet kan være grobunn for sopp og bakterierievekst i den tid anlegget ikke er i bruk.

Se separat plan

Utleveringsramper
Rengjøres grundig og behandles med såpe slik det gjøres i huset. Når såpen er skylt av flatedesinfiseres med HYPRED FORCE 7 1,5%.

Utearealer:

Utearealer sprøytes (gjennomvetes en til to mm) med 1,5% HYPRED FORCE 7 desinfeksjonsmiddel
Husk også ganger mellom hus, omkring utendørs fôrsiloer, gårdsplass, plassen ved kadaverrom, etc.)

Traktorer, biler, tilhengere, dyretransport og utstyr av aluminium.
Vaske med AGRIMAT såpe som er skånsom for både lakk og aluminium,

bilPå personbiler små tilhengere;
Skumlegg med høytryksvasker og skumlanse. La virke i 5 til 10 minutter, må ikke tørke, vask av med høytrykksvasker. AGRIMAT løser opp fluer, veistøv, fett m.v og gir blanke felger og er ren bil ved bruk av bare høytrykksvasker.

Til desinfisering av biler og tilhengere for dyretransport desinfiseres med HYPRED FORCE 7 0,5 -1 %. Skyll av etter 15-30 minutter alt etter vilken temperatur (Lavere temperatur fordrer lenger innvirkningstid). HYPRED FORCE 7 er tilnærmet nøytral i brukskonsentrasjon, korroderer ikke metaller eller lakkerte flater ved normal konsentrasjon og bruk.

Lykke til!